Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Policyjnych

Plakat

W 90-tą rocznicę powołania Policji Państwowej, po raz pierwszy w historii Polskiej Policji został przeprowadzony Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Policyjnych. Odbył się on w dniu 3 lipca na Wrocławskim Rynku. Uczestniczyły w nim, obok polskich orkiestr i chórów policyjnych, Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza oraz orkiestry policyjne z Niemiec, Słowacji i Litwy.


Na Posterunku nr 46, 730(10): "Powstała bowiem Policja Państwowa przedewszystkiem z różnych straży obywatelskich b. Kongresówki, tworzonych samorzutnie przez ludność opuszczanych przez Rosjan terenów. Z biegiem czasu przekształcały się straże - na milicje miejskie, organizacje bardziej skonsolidowane, bardziej sprężyste, niezdolne jednak rozwinąć się należycie już choćby z tego względu, że władze okupacyjne, zarówno niemieckie jak i austriackie, hamowały wszelkimi sposobami ich działalność: w dodatku milicje te działały każda z osobna, każda na swój dowolny sposób, nie podlegając żadnej jednolitej władzy centralnej. Dopiero po wypędzeniu okupantów, z różnorodnych tych organizacyj zaczął się tworzyć o tyle, o ile jednolity Korpus pod nazwą Policji Komunalnej. Nie był to jednak jeszcze Korpus jednolity w pełnem znaczeniu tego słowa, gdyż pomimo, że wszystkie milicje zostały przekształcone w Policję Komunalną i poddane zostały centralnemu zarządowi policyjnemu, istniał jeszcze obok Policji Komunalnej szereg organizacyj więcej lub mniej odrębnych. Istniała więc Milicja Ludowa, Żandarmeria Krajowa b. Galicji, Żandarmeria Krajowa b. zaboru Pruskiego, Policja Województw Wschodnich, Policja Litwy Środkowej, szereg Policyj miejskich w różnych miastach Małopolski, Poznańskiego i Pomorza, wreszcie osobne organizacje Policji Rzecznej oraz Straży Kolejowej. Kres tej różnorodności położyło wydanie ustawy o Policji Państwowej z dnia 24.07.1919 r. Wydanie tej ustawy stworzyło jednolity korpus bezpieczeństwa - Policji Państwowej. Od tej chwili rozpoczyna się akcja scalania różnorodnych organizacyj bezpieczeństwa, która się rozciągnęła na lata 1919, 1920 i 1921."

Wraz z tworzeniem Policji Państwowej, powstawały także chóry i orkiestry. Według czasopisma Na Posterunku nr 51, (11)811, w latach 1927 -1933 Policja Państwowa posiadała od 9 do 19 orkiestr i od 2 do 7 chórów (ramka poniżej).

Lata1927192819291930193119321933
Orkiestry1019912121011
Chóry3676526

Uczestniczyły one we wszystkich ważnych wydarzeniach swoich jednostek, jak pogrzeby, przysięgi, defilady, rocznice, obchody Święta Policji. W rozkazie Komendanta Głównego Policji związanym ze Świętem Policji w dniu 10 listopada 1937 roku czytamy o udziale orkiestr policyjnych w porannym nabożeństwie w Kościele Pokarmelickim (Krakowskie Przedmieście 55), oraz o udziale orkiestr policyjnych - pieszej i konnej - w uroczystościach przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W popołudniowej defiladzie pododdziałów pieszych Policji Państwowej i kompanii Służby Więziennej na Placu przy Rozdrożu przygrywała Policyjna Orkiestra Piesza, a na czele szwadronu konnego z 2 Dyonu Konnego pod dowództwem podkomisarza Złakomskiego - Orkiestra Konna. W tym samym dniu, w audycji radiowej o godzinie 11.00 przemawiał Komendant Główny, śpiewały dzieci poległych policjantów, brała udział Orkiestra Reprezentacyjna.

Dzisiaj działają w Polskiej Policji 3 orkiestry, które stacjonują w Warszawie (od 1968 roku), we Wrocławiu (od 1974 r.) i w Katowicach (od 1973 r.), oraz 3 chóry, które stacjonują w Białymstoku (od 2003 r.), Poznaniu (od 2003 r.) i Warszawie (od 2006 r.).
100-lecie swojego istnienia obchodzi w bieżącym roku Policyjny Korpus Dolnej Saksonii, od 1948 roku działa Orkiestra Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej a początki Orkiestry Reprezentacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej sięgają roku 1935.

Musztra paradna

Wszystkie zespoły podczas Festiwalu zaprezentowały wysoki poziom artystyczny. Przedstawione programy koncertowe, pokazy musztry paradnej oraz wspólne wykonanie 9 kompozycji, pod batutą dyrygentów orkiestr uczestniczących w Festiwalu, wzbudzały podziw i wielkie uznanie publiczności licznie zgromadzonej na wrocławskim rynku. Chóry wystąpiły dodatkowo z koncertami w Kościele św. Elżbiety i św. Doroty, gdzie były przyjmowane niezwykle serdecznie.


PROGRAM
MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU ORKIESTR POLICYJNYCH
we WROCŁAWIU - RYNEK
Koncerty, w godz. 15:30-17:30: Musztra paradna, w godz. 17:30-19:30: Kościół św Elżbiety (18:30-19:30) - Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
Kościół św. Doroty (18:30-19:30) - Chór Komendy Stołecznej Policji.Koncert połączonych orkiestr i chórów w godz. 19:30-21:00:


Tubiści

Defiladą wszystkich wykonawców wykonujących słynną Warszawiankę (muz. K. Kurpińskiego w opracowaniu Z. Zakrzewskiego), - pod dyrekcją asp. sztab. Pawła Pastucha, zakończył się Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Policyjnych.
Otworzył on cykl uroczystości związanych z tegorocznymi obchodami Święta Policji. W tym samym dniu, przed południem, uroczyście zostały złożone kwiaty przed tablicą pamiątkową policjantów zamordowanych w Twerze oraz przed pomnikiem poległych policjantów na Cmentarzu Osobowickim. Później, w Sali Wielkiej Ratusza odbyły się uroczystości wręczenia policjantom odznaczeń państwowych, resortowych i aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Na wrocławskim Rynku policjanci prezentowali sprzęt służb techniki kryminalistycznej i ruchu drogowego.
Występy wszystkich orkiestr i chórów zapowiadał mł. insp. Grzegorz Jach.


Występ połączonych orkiestr

Dużym zainteresowaniem cieszył się także punkt konsultacyjny wydziału kadr Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, gdzie można było uzyskać wszelkie informacje dotyczące przyjęcia do Policji.
Te ważne, artystyczne i polityczne wydarzenia napawają optymizmem i nadzieją, że w latach następnych dojdzie to kolejnych edycji tego Festiwalu. Oby wykonawcy, organizatorzy i sponsorzy Festiwalu, oraz wrocławianie nie musieli czekać na kolejny Festiwal zbyt długo. Za wspaniałe koncerty i dobrą organizację należą się słowa uznania, gratulacje i podziękowania wszystkim wykonawcom i organizatorom.

W dniu Święta Policji, 24 lipca bieżącego roku, z udziałem najwyższych władz państwowych z Prezesem Rady Ministrów Donaldem Tuskiem na czele przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyła się uroczysta - jubileuszowa odprawa wart, w której wystąpiły pododdziały Policji.

Na podstawie:
- materiałów z Archiwum Akt Nowych,
- folderu i strony internetowej Festiwalu,
oraz opinii publiczności
opracował ppłk rez. Zbigniew Kuś.